Pomoc pri práci s Online Katalógom

Každá knižnica, ktorá používa OPAC nad knižničným systémom DAWINCI má veľmi podobné prostredie, ale v detailoch sa nastavenia líšia, preto pojmy, ktoré tu sú vymenované, sú súhrnom všetkých funkcií v OPACoch DAWINCI.

Obsah

 1. Vyhľadávanie
 2. Jednoduché vyhľadávanie
 3. Rozšírené vyhľadávani
 4. Spresnenie vyhľadávania
 5. Podmienky vyhľadávania
 6. Rok vydania
 7. Jazyk
 8. Databáza
 9. Register
 10. Vyhľadávanie v externých katalógoch a zdrojoch
 11. Tag Cloud
 12. Zobrazenie výsledkov vyhľadávania
 13. Funkcie
 14. Možné zobrazenie zoznamu nájdených záznamov
 15. Detail záznamu
 16. História hľadaní
 17. Požičiavanosť
 18. Fazetové vyhľadávanie
 19. Relevancia

Vyhľadávanie

V online OPAC-u (Online Public Access Catalog alebo aj Online katalóg) je možné vyhľadávať dvoma základnými spôsobmi a to cez jednoduché a rozšírené vyhľadávanie, ktoré si môžete zvoliť na úvodnej obrazovke Online katalógu.

Jednoduché vyhľadávanie

Vyhľadáva cez jedno dotazovacie okno plnotextovo vo všetkých poliach každého záznamu (prehľadáva všetky popisné údaje záznamov). Vo vyhľadávacom okne môžete napísať jedno alebo viac slov (celé slová) náhodne alebo ako výraz či frázu, ktoré predpokladáte v popise titulu. Je možné hľadať aj časti slov, kde * (hviezdička) nahradzuje časť slova. Napríklad: Ter* or Kin*. Pri voľbe funkcií "Všetky slová" a "Logický výraz" slovo s pravostranným rozšírením zadávajte v úvodzovkách! Napr.: "kin*". Jednoduché vyhľadávanie vyhľadáva vo všetkých databázach / fondoch, ktoré si zvolila Vaša knižnica.

Vedľa dotazovacieho okna sa nachádza rozbaľovacie menu so štyrmi funkciami jednoduchého vyhľadávania:

Vyhľadávanie nerozlišuje medzi veľkými a malými písmenami, rovnako nerozlišuje slová s diakritikou alebo bez nej. Okrem funkcie Fráza poradie slov nie je dôležité. Po zadaní prvých troch písmen z hľadaného výrazu ponúkne vo forme tzv. našeptávača prvých desať najbližších výrazov, ktoré sa nachádzajú v databáze knižnice.

Výsledný počet záznamov je nastavený systémom na max. počet 1000.

Pre obnovenie vyhľadávania už zapísaný dotaz z formulára odstránite kliknutím na príkaz Vyčistiť formulár.

Rozšírené vyhľadávanie

V rozšírenom vyhľadávaní môžete vyhľadávať podľa viacerých kritérií naraz. K dispozícii sú tri hlavné podmienky hľadania, kde môžete vyplniť len jednu, alebo len dve alebo všetky tri podmienky naraz. Pre spojenie jednotlivých podmienok máte na výber logické operátory AND a OR. Okrem podmienky vyhľadávania vo Všetkých poliach, kde nemusíte použiť diakritiku, vo všetkých ostatných podmienkach ju použiť musíte.

Spresnenie vyhľadávania

Pozor! Počet výsledkov sa môže líšiť v závislosti od použitého typu vyhľadávania.

Podmienky vyhľadávania

Jednotlivé podmienky vyhľadávania sa v každom OPACu líšia podľa požiadaviek knižnice. Dostupné sú z roletového menu umiestneného vedľa každého z troch editovateľných okien:

Rok vydania

Vo verzii OPACu XE je možné špecifikovať požiadavku na výber roku a to vyplnením buď hodnoty "od", hodnoty "do", alebo vyplnením obidvoch hodnôt "od - do".

Jazyk

Vo verzii OPACu XE je možné zvoliť jazyk alebo niekoľko jazykov naraz z ponuky a to kliknutím na jazyk dokumentu, ak chceme pridať do výberu ďalší jazyk, tak podržím klávesu Ctrl a klikneme na ďalší jazyk. Odznačenie niektorého jazyka z výberu pracuje rovnako a to podržaním klávesy CTRL a klinutím na už označený jazyk.

Databáza

Fondy sú zobrazované podľa nastavení danej knižnice. Podľa verzie OPACu sa vyberajú buď len jeden konkrétny, alebo výberom zaškrtnutím niekoľkých fondov naraz (Vo verzii OPACu XE).

Register

Pomôcka pri vyhľadávaní. Po zadaní minimálne prvých troch znakov hľadaného výrazu systém ponúkne abecedne zoznam slov/termínov zhodujúcich sa s vypísanými znakmi pre dané pole. Následne môžeme hľadaný výraz buď dopísať, alebo šípkami na klávesnici prejsť na daný výraz a klávesou Enter potvrdiť hodnotu, alebo kliknúť na výraz ľavým tlačidlom myši.

Vyhľadávanie v externých katalógoch a zdrojoch

Funkcia externého vyhľadávania ponúka vyhľadávanie podľa autora, názvu alebo predmetového hesla podľa nastaveného / nastavených profilov. Profily sa nastavujú v samostatnej záložke kde sa dajú vytvoriť záložky podľa potrieb používateľa. Najprv si používateľ vyberie databázu/y, v ktorých chce vyhľadávať a to ich označením. Následne prepíše hodnotu v poli Názov (profilu) a zvolí tlačidlo Uložiť / prepísať profil. V prípade, že potrebuje niektorý z profilov vymazať, do poľa Názov vpíše názov databázy, ktorú chce vymazať a klikne na tlačidlo Vymazať profil. V záložke História hľadania sú vedľa jednotlivých vyhľadávacích kritérií (autor, názov, predmetové heslo) rozbaľovacie ponuky s už hľadanými hodnotami. Zobrazenie výsledkov hľadania je možné v Tabuľkovom zápise alebo v Rozšírenom zápise, pričom je možné si pozrieť aj Detail záznamu. Vyhľadaný zoznam je možné buď vytlačiť, alebo uložiť do počítača vo formáte XLS.

Tag Cloud

Mrak pojmov ponúka rýchly náhľad na najhľadanejšie výrazy v databáze knižnice, graficky odlíšené podľa početnosti hľadaní veľkosťou a hrúbkou písma.

Zobrazenie výsledkov vyhľadávania

Po aktivovaní vyhľadávania klávesou Enter alebo tlačidlom na obrazovke Hľadať sa vyhľadané záznamy zobrazia na novej stránke ako Rozšírený zápis. Záznamy sú prioritne zoradené podľa relevantnosti a môžu sa zoradiť aj klinutím na hodnotu autor, názov, rok a to zostupne alebo vzostupne. Záznamy sa zobrazujú vo formáte minimálneho bibliografického popisu podľa štandardov ISBD.

Nad vyhľadanými záznamami sa nachádza niekoľko informácií a funkcií. V prvom rade je to informácia o zvolenej podmienke/podmienkach hľadania a počte nájdených záznamov.

Funkcie

Možné zobrazenie zoznamu nájdených záznamov

Tabuľkový zápis, niekde ako Tabuľka.

Vyhľadané záznamy sú zobrazené v stĺpcoch. Záznamy sú usporiadané od verzie OPACu XE podľa relevancie, v staršej verzii podľa požičiavanosti. Preusporiadanie záznamov je možné podľa vyznačených stĺpcov (označených červenou farbou) a to kliknutím na názov stĺpca, záznamy sa následne usporiadajú podľa zvolenej hodnoty vzostupne. Opätovným kliknutím na názov stĺpca sa záznamy preusporiadajú zostupne. Kliknutím na názov dokumnetu sa zobrazí jeho Detail.

Rozšírený zápis, niekde ako Zoznam.

Zobrazuje záznamy v jednoduchom ISBD náhľade. Podľa nastavení knižnice môžu byť súčasťou záznamu kľúčové slová, lokácie a autority ako klikateľné odkazy, ktoré vás odkážu na ďalšie dokumenty, rovnako aj odkazy na obsahy alebo www stránky. Ďalšou súčasťou záznamu v rozšírenom zápise môže byť funkcia Detail záznamu a funkcia Objednať/Rezervovať. Záznamy je možné zotriediť podľa funkcie kategória, autor, názov, rok, relevancia (podľa nastavení knižnice) a to zostupne alebo vzostupne.

Detail záznamu

Môže byť zobrazený rôzne v závislosti od požiadaviek knižnice pomocou rozličných záložiek.

V košíku si používatelia ukladajú záznamy pre ďalšie použitie. Záznamy sa zobrazujú ako v rozšírenom zápise. Je možné označiť záznamy hromadne alebo jednotlivo a následne ich odoslať e-mailom alebo vytlačiť. Vo verzii XE je možné vybrané záznamy jednotlivo alebo aj hromadne Objednať/Rezervovať.

História hľadaní

Vo verzii OPACu XE. V tabuľkovom zápise sú zoradené jednotlivé hľadania podľa dátumu, typu hľadania, hľadaného výrazu, podmienky hľadania a zobrazeného počtu nájdených výsledkov. Jednotlivé záznamy o hľadaní je možné zmazať alebo jedným kliknutím opäž zobraziť.

Záznamy o hľadaní sú dostupné v rámci jedného otvorenia okna OPAC a všetkých zrealizovaných hľadaní.

Pozor! Je to dočasná história. Ak si potrebujete vytlačiť alebo poslať emailom vyhľadané záznamy, využite službu Do košíka.

Požičiavanosť

Koeficient vypožičiavanosti zobrazuje mieru požičiavanosti titulu. Čím vyššia je hodnota, tým viacej je titul (nie exemplár/e) požičiavaný.

Fazetové vyhľadávanie

Využíva fazetovú navigáciu, teda samotný proces klasifikácie dokumentov prostredníctvom klasifikačného systému. Na základe tohto princípu sa vyhľadávanie zužuje podľa ponúkaných popisných znakov z práve vyhľadaných záznamov k čo najpresnejšiemu zobrazeniu požadovaných výsledkov hľadania. Klasifikujú sa príslušné polia pre jednotlivé fazetové kategórie ako sú autority, názov, jazyk dokumentu, rok vydania, vydavateľstvo, kľúčové slovo, lokácia.

Relevancia

Je miera zhody medzi informačnou požiadavkou a výsledkom vyhľadania. Čím vyššia je zhoda hľadaného výrazu, tým viac je výsledok vyhľadania hodnotený ako úspešný.

Relevancia je zabezpečená porovnávaním hľadaného slova/výrazu a jeho výskytom v jednotlivých bibliografických záznamoch nachádzajúcich sa v databáze, teda je to kombinácia hľadaných slov/výrazov verzus podmienky vyhľadávania.

Prioritne systém vyhľadáva a teda považuje za najrelevantnejšie názvové údaje a údaje o zodpovednosti a podľa počtu výskutu hľadaného slova/výrazu. V rámci jednotlivých relevancií (teda ich „sily“ viď nižšie) sú potom záznamy zoradené vzostupne podľa názvu.

Ak systém vyhľadal veľké množstvo výsledkov, je potrebné požiadavku konkretizovať a spresniť, aby bola relevancia čo najvyššia a výsledok zhodných dokumentov čo najnižší.


SVOP, spol. s r. o.